Maria Kózka

Członkini Rady Koalicji

Prof. dr hab. Maria Kózka

Maria Kózka jest magistrem pielęgniarstwa, profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego. Zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Pełniła i pełni  różne funkcje, w  tym:  była członkiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (2002-2009), Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa (2002-2012), Konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa (2012-2022), członkiem Rady ds. Zdrowia Publicznego (2016 -2022), a obecnie jest Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego (od 2009 roku), ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2009 roku), prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum ds. dydaktycznych (od 2012 roku),  członkiem Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJCM (od 2020 roku), członkiem zespołu redakcyjnego licznych czasopism pielęgniarskich. Brała udział w licznych zespołach eksperckich związanych z kształceniem pielęgniarek i położnych oraz z ochroną zdrowia.

Aktualny dorobek naukowy obejmuje: 345 pełnotekstowych prac, 7 monografii naukowych autorskich,  redakcje 14 podręczników  i monografii naukowych i 126 rozdziałów w podręcznikach akademickich. Sumaryczny dorobek naukowy wynosi 150, 615 punktów IF i 4990 punktów MEiN,  Indeks Hirscha -14, liczba cytowań 4012 (wg bazy Web of Science Core Collection).

Była kierownikiem lub członkiem w 28 projektach badawczych, w  tym 9 międzynarodowych  związanych z kształceniem pielęgniarek i praktyką pielęgniarską. Jest promotorem 12 obronionych prac doktorskich w dyscyplinie nauki o zdrowiu.